تجدید چاپ جلد چهارم و جلد پنجم القواعد الفقهیة

کتاب القواعد الفقیة في الامامیة که جامعترین کتابی است که تا کنون درباره قواعد فقهی نوشته شده است مورد استقبال فراوان فقهاء و اندیشمندان قرار گرفته است و در پی به پایان رسیدن موجودی جلد چهارم و جلد پنجم تجدید چاپ شد.

موضوع: