القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه الجزء الرابع

موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است.
در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است.
ودر این جلد که جلد چهارم  از موسوعة قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم و سوم میباشد .
فصل 28: قواعد باب نکاح را به خود اختصاص داده است ، که 18 قاعده است