القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه الجزء الثالث

موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است.
در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است.
ودر این جلد که جلد سوم قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم میباشد .
فصل پانزدهم قواعد مختصه باب صلح مورد بررسی قرار گرفته
و در فصل شانزدهم باب شرکة
و در فصل هفدهم قواعد مختصه باب مضاربه
ودر فصل هیجدهم قواعد مختصه باب مزارعه
مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه در فصل نوزدهم باب مساقاة و در فصل بیستم قواعد باب ودیعة و در فصل بیست و یکم قواعد مختصه باب عاریه و در فصل بیست و دوم قواعد مختصه باب اجاره و در فصل بیست سوم قواعد باب جعاله و در فصل بیست و چهارم قواعد مختصه باب وقف و در فصل بیست و چنجم قواعد مختصه باب هبه مطرح شده است.
فصل بیست وششم: قواعد مختصه باب السبق و الرمایة
فصل بیست و هفتم" قواعد مختصه باب وصیة
مطرح شده است