القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه الجزء الثانی

موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است.
در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است.
ودر این جلد که جلد دوم قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول میباشد که فصل دهم به قواعد مختص باب دین و قرض اختصاص یافته است.
فصل یازدهم قواعد مختص باب رهن اورده شده است.
فصل دوازدهم قواعد مختص باب الحجر بیان شده
و در فصل سیزدهم قواعد مختصه باب وکالة بیان شده.
ودر فصل چهاردهم قواعد مختصه باب ضمان مورد بررسی قرار گرفته است.
ادامه مباحث در جلد سوم