دروس خارج فقه حضرت استاد هر دو هفته در سایت قرار داده میشود.

دروس خارج اصول سال ۹۴-۹۵(سال هفتم) که از مبحث اجتماع امر و نهی آغاز شد و همچنین دروس خارج فقه ادامه کتاب قضاء که بر اساس متن تحریر الوسیله تدریس میشد و از ابتداء فصل دوم (جواز المقاصه)شروع شد  هر دو هفته در سایت قرار میگیرد.

موضوع: