القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه الجزء الاول

موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است.
در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است.
ودر این جلد که جلد اول قواعد فقهیه است، با عنوان تمهید مطالبی ارزنده در مورد قواعد فقهیه بیان شده است،
که بعد از این تمهید قواعد مختصه باب طهارت شروع میشود که در این باب 10 قاعده که مختص باب طهارة است مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم قواعد مختصه باب صلاة بیان شده که 18 قاعده بیان شده،
در فصل سوم کتاب قواعد مختصه باب صوم که دو قاعده است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم  یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد. و در فصل پنجم قواعد مختصه باب زکاة مطرح شده است.
و فصل ششم اختصاص به قواعد مختصه باب خمس دارد.
و فصل هفتم قواعد مختصه باب حج
ودر فصل هشتم قواعد مختصه باب جهاد
و در فصل نهم قواعد مختصه باب بیع بیان شده است