القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه الجزء الثامن

«  القواعد  الفقهیة فی فقه الامامیة » الجزء الثامن

در جلد هشتم  از جامعترین  متاب  قواعد  فقهی  در  فقه  اسلامی  که  توسط  استاد محقّق  آیة الله  زارعی  سبزواری  به  نام «القواعد  الفقهیة فی فقه الامامیة»  تالیف شده است  مرحله  دوم  ازقواعد  فقهی  ( یعنی ک قواعد  غیر  اختصاصی  ابواب  فقه ) شروع  شده است واستاد در جلد هشتم سه  قاعده  مهم  فقهی ( قاعده لا ضرر و لاضرار و قاعده لا حرج  و قاعده  تقیه ) را بطور  مفصل  و با نگاهی جدید و در اسلوبی نومورد تحقیق  قرار داده اند.