بدایة الحکمة با تعلیقات استاد زارعی سبزواری

این کتاب  ارزشمند  فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از سی  بار تجدید چاپ شده است .

این کتاب  در یک  مجلد و مشتمل  بر این  مباحث  است : احکام  الوجود ،الوجود  المستقل  و الرابط، انقسام  الوجود الی  ذهنی  و خارجی ، مواد  القضایا ، الماهیة و احکامها ، المقولات العشر، العلة و المعلول، الواحد  و الکثیر ، السبق و اللحوق  و القدم  و الحدوث، القوة و الفعل ،العلم  و العالم  و المعلوم ،ما یتعلق بالواجب