نهایة الحکمة ج 2 با تعلیقه استاد زارعی سبزواری

این کتاب  ارزشمند فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از پانزده بار تجدید چاپ شده است.

در جلد دوم مباحث : العلة و المعلول ، القوة و الفعل ، العقل و العاقل و المعقول ، ما یتعلق  بالواجب  الوجود  مورد بحث  قرار می گیرد