نهایة الحکمة ج 1 با تعلیقه استاد زارعی سبزواری

این کتاب  ارزشمند فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از پانزده بار تجدید چاپ شده است .

 جلد اول  کتاب مشتمل  بر چند مرحله  است  که  عبارتند از: احکام  الوجود ،الوجود  المستقل  و الرابط، انقسام  الوجود الی  ذهنی  و خارجی ، مواد  القضایا ، الماهیة و احکامها ، المقولات العشر الواحد  و الکثیر