کفایة الاصول ج 1 با تعلیقه استاد زارعی سبزواری

این کتاب ارزشمند اصولی آخرین کتابی است  که در حوزه های علمیه  در مقطع  سطح  عالی تدریس می شود وبا تحقیق و

تعليقه عربى استاد محقّق عباس‏على زارعى سبزوارى بر كتاب ارزشمند چاپ شده  است.

ابتدا استاد مقدمه ای كه مشتمل بر مطالب مفيدى است در سه فصل تدوين کرده اند:

در فصل اول، تاريخچه علم اصول در ضمن سه مقطع تاسيس، تدوين و استنباط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل دوم، زندگى آخوند خراسانى با ذكر نسب و مولد وى آغاز و پس از نگاهى به حيات علمى، شاگردان، آثار و تاريخ وفات با اشاره‏اى فهرست‏وار به مطالب كتاب كفايه به پايان آمده است.

 وى در فصل سوم مقدمه، به شيوه تحقيقى و تعليقه‏اش بر كتاب پرداخته است و ابتدا اين سوال مقدر خواننده كه« پس از تعليقه‏ها و چاپ‏هاى مكرر بر كفايه، مزيت تعليقه وى در چيست؟» را چنين پاسخ مى گويد: كتاب اصول از جمله كتب متداول تدريس در سطح عالى و مورد عنايت اساتيد و اهل علم است. اين كتاب با اين‏كه بارها تجديد چاپ شده است اما تمامى آنها داراى اشتباهات فراوانى است و تنها كسى كه بارها اين كتاب را تدريس كرده بر تمامى آنها احاطه خواهد داشت. او بارها اين كتاب را در حوزه علميه مقدسه قم تدريس نموده است. ديگر آن كه كتاب مشتمل بر عبارات دشوار نيازمند به توضيح است كه با تعليقه بر آن امكان‏پذير مى‏باشد.

 استاد در ادامه فصل سوم مقدمه به شيوه تحقيقى خود در كتاب اشاره كرده كه با اندكى اختصار ارائه مى‏شود:

 1- تصحيح عبارات كتاب كفايه كه در فهم مطالب دخيل است؛ پس از مقابله با نسخ خطى و غيرخطى.

 2- كتاب در جاهاى بسيارى خالى از عناوين اصلى و فرعى است كه در موارد لزوم در قلاب آمده است.

 3- ارجاعات مطالبى كه مصنف با عبارت« سبق يا تقدم و...» ذكر كرده اشاره شده است.

 4- در مواردى كه مصنف براى يك عبارت قائل معينى را بيان نكرده است و به عبارت« قالوا، قيل و...» بسنده كرده است، به مصادر آن قول اشاره شده است.

 5- اعراب‏گذارى عباراتى كه فهم مضمون كلام نيازمند به قرائت دقيق آن عبارت بوده است.

 6- تعليقه‏ها نيز در دو بخش ارائه شده است: الف- توضيح مبهمات و رفع غوامض؛ ب- برگزيده تعليقات محقق اصفهانى، محقق نائينى، محقق عراقى، امام خمينى( ره)، محقق خوئى و ساير بزرگان.

 تدوين فهارس از جمله فعاليت‏هاى تحقيقى كه استاد زارعی سبزوارى از آن غافل نبوده است. فهرست‏هاى كتاب به ترتيب عبارت‏اند از: اسماء مقدسه، آيات، احاديث، فرقه‏ها، اعلام، كتب، مصادر تحقيق و فهرست موضوعات.

این کتاب با تعلیقات استاد مورد استقبال فراوان اساتید و فضلاي حوزه های علمیه نجف ،قم و مشهد قرار گرفته و هر سال به طور مکرر تجدید چاپ می شود  .

در جلد اول مقدمه که  مشتمل  بر سیزده امر هست به همراه مقصد  اول پیرامون  اوامر مورد بحث  قرار گرفته  است