کفایة الاصول با تعلیقات حضرت استاد به چاپ نهم رسید

کتاب کفایة الاصول  که از مهم ترین کتب درسی در آخرین سطح علمی دروس سطوح عالیه ی حوزه های علمیه می باشد همراه با تعلیقات آیة الله زارعی سبزواری مورد استقبال فراوان اساتید و فضلاء حوزه قرار گرفته است پس از چندین  مرتبه چاپ اکنون  چاپ نهم آن  منتشر شد.

موضوع: