فرائد الاصول با مقدمه استاد زارعی سبزواری منتشر شد.

فرائد الاصول با مقدمه استاد زارعی سبزواری با دو مجلد و تحقیق موسسه ذی القربی منتشر شد.