مقصد سوم: بررسی مدالیل جملات ترکیبیه مستعمله در لسان شارع مبحث اول: مفاهیم