تقویت باور 93/01/20

 وقتی انسان دقت میکند میبیند آنهای که بجایی رسیده اند، انهای بوده اند که سعی داشته اند فراتراز استاد حرف بزنند و لو غلط، خیلی جاهاش هم شاید به جایی نمیرسیدند، ولی نگاه وسیعی داشتند، ولی باور داشتند که از استاد خود خیلی بهتر میتوانند بشوند، این باور طلبه های گذشته بود در درسها.
الان خیلی از طلبه ها این باور را ندارند، واین ضعیف شده است.
باید سعی بر این باشد که بعد از بحث استاد طلبه برود وتحقیق وبررسی انجام دهد.
روایاتی که مطرح میشود مراجعه و نگاه ومطالعه روایات باشد. که برکت دارد.