آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-بحث مفاهیم

موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
احوال عامّ و خاصّ/نقد و برر... 98/09/11
احوال عامّ و خاصّ/نقد و برر... 98/09/10
احوال عامّ و خاصّ/نكته چهار... 98/09/09
احوال عامّ و خاصّ/مطلب چهار... 98/09/06
احوال عام و خاص/مطلب چهارم ... 98/09/05
احوال عام و خاص/دوران امر ب... 98/09/04
احوال عامّ و خاصّ/مطلب دوّم... 98/09/03
 
98/09/02
مطلب سوّم دوران امر بين تخص... 98/08/29
احوال عامّ و خاصّ/مطلب سوّم... 98/08/28
احوال العامّ و الخاصّ/مطلب ... 98/08/27
مقصد رابع/ مبحث دوّم/ احوال... 98/08/26
صد رابع/ مبحث دوّم احوال عا... 98/08/25
مقصد رابع/ مبحث دوّم/ احوال... 98/08/22
مقصد رابع/ مبحث دوّم/ احوال... 98/08/21
ادامه ثمرات فقهي مسألههمانط... 98/08/20
ادامه ثمرات فقهي اقوال در ش... 98/08/19
ادامه مطلب دوّم شكّ در تخصي... 98/08/18
ادامه نكته چهارم نقد و بررس... 98/08/14
ادامه نكته چهارم نقد و بررس... 98/08/13
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/08/12
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/17
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/16
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/15
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/13
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/09
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/08
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/07
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/06
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/02
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/07/01
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/06/31
مقصد رابع – مبحث دوّم احوال... 98/06/30